30 de març del 2014

Vocabulari de Crevillent (26)

SULLÀ
Infant tot sullat
[v. tr.]

|| 1. Sollar. Embrutar. Tacar. 

|| 2. Cagar-se damunt.
|| 3. En l'ofici de l'obrer, untar d'algep, ciment o semblant una pedra, una rajola, etc.

Exemples: 1. "Vas tota sullà de fang!" 2. "Canvia-li es bolquets al xiquet que va tot sullat". 3. "I en la paleta anava sullant d'algep es teules pel llom i ajuntant el cavalló". Sullant rajoles
Nota: En l'actualitat sol ser sinònim d'embrutar, i potser està perdent terreny a favor d'aquest i del barbarisme "manchà".
Segons el DCVB, "sollar" procedeix de l'ètim llatí *sucŭlare, al seu torn derivat de sucŭlus ‘porcell’

23 de març del 2014

Vocabulari de Crevillent (25)

VEAT
[m.]


Vedat. Glotis, extrem superior de la larinx, que és punt molt sensible, al qual no es pot tocar sense provocar tos violenta (DCVB). Exemples: "Dinant, me se va clavà una molla en el veat i casi me muic". "Ai, io pensava que me afuegava, se me va queà menjà en el veat, i no poïa ni respirà"

Nota: Quan a algú se li fica quelcom en el vedat, a Crevillent, per a llevar-li-ho se li sol fer palmades a l'esquena dient: "Sant Blai, Sant Blai, per darrere i per davant"

16 de març del 2014

Vocabulari de Crevillent (24)

APONÀ
[v. refl.]


Llegint aponat

Arrufar-se doblegant els genolls i abaixant el cos fins que toqui en terra o s'hi faci prop (deficin. DCVB)


Exemples: "Tun tio a poqueta-i-nit se'n pujava dalt d'aquell cantal, i allí aponat se posava a vore es conills" "Ahí està aponat al sol!" Es lloques estan totes aponaes". 


Nota: derivat de pondre, amb canvi de conjugació.

7 de març del 2014

Vocabulari de Crevillent (23)

1. CUCÀ
 [v. intr. o refl.]

Criar cucs, omplir-se de cucs o corca un fruit, un aliment o la dentadura.
Boca cucâ


Exemples: "Es mançanes s'han llançat a pedre, totes cucaes", "Si seguixes menjant goles se te cucaran tots es quixals i es dents".


2. CUCÀ
 [v. tr.]

Aclucar. Cuclar. Tancar els ulls. Especialment tancar-ne un per fer un senyal de complicitat. És equivalent a "picar l'ull".
Cucant l'ull


Exemple: "El xicon li va cucà el ull a la seua parella". "El Toni no parava de cuca-li el ull al d'enfront juant al truc". "En una cucaeta li va di lo que volia". 

1 de març del 2014

Vocabulari de Crevillent (22)

REVENCILLÂ
[f.]

Revinglada. Dolor intens i sobtat que recorre de forma intermitent o espasmòdica un sector intern dels òrgans, músculs o ossos i que provoca contorsions.


Exemple: "Tinc unes revencillaes en el ventre, que me quee amarga". "Câ revencillâ que me pegava en el costat me deixava doblâ".